To know Christ & to make Christ known

Contact

Church Office

Physical Address: 28 Tokai Road, Tokai, 7945
Postal Address: P O Box 30118, Tokai, 7966

Telephone: 021 7151104
Facsimile: 021 7152369
Email: info@tokaicommunitychurch.org